مرتضی مختاری

مشاور هیات مدیره

دکتر محمد فاریابی

مشاور ارشد هیات مدیره

دکتر رضاوند

رئیس هیات مدیره و مدیر مالی

محمد حسن رضاوند

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

راحله امین

سرپرست فروش مناطق

مجید عبداللهی

مدیر بازاریابی و فروش

پریسا مشینچی

مسئول فنی

ایوب طاهری

مدیر تولید

امین آتش بار

ارتباط با مشتری

بابک دسینه

کارشناس فروش

پریسا قربانی

ارتباط مشتری و تحقیقات بازار